BNBO TOOL

BNBO TOOL

BNBO TOOL er et semi-analytisk værktøj til at udpege BoringsNære  Beskyttelses Områder ved indvindingsboringer til drikkevandsforsyning. Læs evt. mere om BNBO herunder juridiske aspekter på hjemmesiden for Miljøstyrelsen  ( MST-BNBO).

BNBO-TOOL løser den styrende ligning for grundvandsystemet med en unik semi-analytisk løsning, som er hel grid uafhængig. Hvilket ikke gælder de tungere traditionelle grundvandsmodeller i Modflow eller MIKE SHE

Et simpel skematisk illustration af grundvandsmagasin hvorfra der indvindes (Q) sammen med de parametre som indgår i beregningen af BNBO

Hydrogeologisk forståelsesmodel
Konceptuel forståelsesmodel for de styrende ligninger for BNBO-TOOL

I Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 ”Boringsnære beskyttelses-områder – BNBO” fra 2007, er der angivet en metode til at udpege de boringsnære beskyttelsesområhder med henblik på at beskytte vandindvindingen fra boringsnære forureningskilder. I vejledning lægges der op til, at der kan anvendes bedre metode herunder grundvandsmodeller. Vi har derfor lavet en sammenligning mellem metoden beskrevet i vejledningen og BNBO -TOOL, som kan hentes her BNBO_forklaring_2014_KS.

I forbindelse med SVANA (nu Miljøstyrelsen) beregning af BNBO i 2015 og 16 er der pågået en faglig diskussion omkring en række valg af dels parametre og dels metode til beregningen. Dette er kort  beskrevet på Miljøstyrelsens hjemme side ( MST-BNBO) under punktet “Faglige diskussioner og debatindlæg” se f.eks. dokumenterne

samt ATV Jord og grundvand mødet afholdt den 1. Nov. 2016  (link) med adskillige præsentationer omkring BNBO f.eks., I præsentationen fra HOFOR er der lavet en sammenligning mellem de forskellige metoders fordele og ulemper:

Der er især problemer med vurderinger af effektive magasin-tykkelser og porøsiteter for f.eks. ved et opsprækket kalkmagasin. Der er valgt en meget høj porøsitet ved de korte transporttider BNBO repræsenterer og valget af magasintykkelse er “tilfældet” og er forskelligt for filtersat og åbenstående boringer!

Der anvendes en kildepladsmodel til at håndtere overlap mellem de individuelle indvindingsboringer, hvilket ikke giver nogen mening og det har ikke lykkes for SVANA (nu Miljøstyrelsen) og deres rådgiver Orbicon at give forklaring på, hvorfor der anvendes en kildepladsmodel.

Vurdering af afværgepumpningens effekt

BNBO TOOL kan desuden anvendes til vurdere effektiviteten af afværge boringer og der arbejdes på at indarbejde BNBO_TOOL i den analytiske grundvandmodel GWM

Rådgiving og udvikling indenfor vand, miljø og IT-løsninger

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.